საიტი არის სატესტო რეჟიმში ძველ საიტზე დაბრუნება
აირჩიეთ კატეგორია
0
გააგრძელე Google_ით
კალათა
ჯამი

პაროლის აღდგენა

დაბრუნების პოლიტიკა

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის კმაყოფილება. შესაბამისად, გთავაზობთ მაღალი ხარისხის პროდუქციას და დიდი ასორტიმენტს, რათა მაქსიმალურად შეძლოთ თქვენთვის სასურველი და საჭირო ნივთების შერჩევა. ხოლო, იმ შემთხვევისთვის, თუ მოწოდებული პროდუქცია დაზიანებულია ან არ შეესაბამება ვებგვერდზე მითითებულ მონაცემებს, ჩვენ გთავაზობთ ნივთის ამოცვლის ან თანხის დაბრუნებას ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად.

დაბრუნების პირობები წარმოადგენს ვებგვერდით სარგებლობის წესებისა და პირობების განუყოფელ ნაწილს. ვებგვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებზე დათანხმებისას თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე დაბრუნების პირობებსაც.

რა შემთხვევაშია შესაძლებელი პროდუქტის დაბრუნება?

Orgservice.ge პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას უკან დააბრუნოთ შეძენილი პროდუქტი, თუ:

 1. უბრალოდ უარი თქვით ნივთის დატოვებაზე.

ეს არ ვრცელდება თუ:

 • პროდუქტი ჰერმეტულად დაცული საქონელია, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და ამდენად პროდუქტის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
 • პროდუქტის ღირებულება არ აღემატება 30 ლარს;
 • მომხმარებლის მიერ დარღვეულია პროდუქტის შეფუთვის მთლიანობა (ყუთი, პარკი, ლუქი);
 • პროდუქტზე აღინიშნება გამოყენების კვალი;
 • პროდუქტს არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტები (ჩეკი ან შესყიდვის დამადასტურებელი სხვა საბუთი.
 1. orgservice.ge-მ არ/ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები;
 • პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;
 • პროდუქტი დაზიანებულია;
 • მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა orgservice.ge-ს მხრიდან;
 1. პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი.

საფუძვლის მითითების გარეშე მომხმარებელს შეუძლია ხელშეკრულებაზე უარის თქმა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

რამდენ დღეშია შესაძლებელი ნივთის დაბრუნება და

როგორ უნდა დავაფიქსირო მოთხოვნა პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლაზე?

 • ნივთის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, საჭიროა ნივთის მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში დააფიქსიროთ წერილობითი მოთხოვნა, ელ.ფოსტაზე info@orgservice.ge ყველა დეტალის მითითებით.

რა პროცედურა უნდა დავიცვა თანხის ანაზღაურებისთვის?

 • თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება, საჭიროა პროდუქტს ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში. საგარანტიო ფურცელი, ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, ნივთის დაუზიანებელი ყუთი, აქსესუარები და სხვა. დაბრუნების ხარჯს ანაზღაურებს მყიდველი.

ნივთის დაბრუნება და თანხის ანაზღაურება

 • დაბრუნების შესახებ წერილობითი განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში კომპანიის წარმომადგენლები დაგიკავშირდებიან და შეგითანხმებენ დეტალებს.
 • მომხმარებელმა ნივთის დაბრუნება უნდა მოახდინოს მისი საკუთარი ხარჯებით კომპანიის ნებისმიერ ფილიალში ან საწყობში.
 • ნივთის უკან დაბრუნების შემდეგ,24 საათის განმავლობაში შეგატყობინებთ გადაწყვეტილებას პროდუქტის ანაზღაურება/უკან დაბრუნების სტატუსის შესახებ.
 • ქარხნული წუნის შემთხვევაში, თანხის უკან დაბრუნების ან ნივთის ჩანაცვლების შესახებ გადაწყვეტილებას იმავე დღესვე მოგაწვდით.
 • სხვა შემთხვევაში დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის მიღებიდან მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღეში.
 • უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ნივთის დაბრუნება/ამოცვლა არ მოხდება.
 • თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომხმარებელს იმ საბარათე ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით, რომლითაც განხორციელდა ნივთის შესყიდვა.
 • კომპანია ვერ აანაზღაურებს ნივთის მიწოდების ან დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს. ნივთის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი ეკისრება მყიდველს.

 

კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“

(ონლაინ შეძენილი ნივთის დაბრუნება)

2022 წლის ივნისიდან საქართველოში ამოქმედდა ახალი კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“
(შემდეგში „კანონი“). კანონი მომხმარებელს ანიჭებს უფლებამოსილებას დააბრუნოს ონლაინ შეძენილი (მათ
შორის, ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით) ნივთი მისი მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) კალენდარულ
დღეში ნებისმიერი მიზეზით (იხ. კანონის მე-13 მუხლი).
კანონი ადგენს გამონაკლისებს, როდესაც მომხმარებელს არ შეუძლია დააბრუნოს ნივთი (იხ. კანონის მე-14
მუხლი), კერძოდ:
- მიწოდებული საქონლის ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც
მოვაჭრე ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის
ამ კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა;
- მიწოდებული საქონელი მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის
პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
- მიწოდებული საქონელი მალფუჭებადია ან მას მოკლე ვარგისიანობის ვადა აქვს;
- მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და,
ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
- მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა
სხვა საქონელს;
- მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო-ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი
მიწოდების შემდეგ დაირღვა;
- მიწოდებულ იქნა ჟურნალ-გაზეთები ან სხვა სახის პერიოდული გამოცემა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მათი/მისი მიწოდების საფუძველი სააბონენტო ხელშეკრულებაა.
ნივთის დაბრუნების ვალდებულება არსებობს იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ნივთის შეფუთვა არის გახსნილი და
იგი არის გამოყენებული. თუმცა ასეთ დროს მომხმარებელს შესაძლოა დაეკისროს ხარჯების ანაზღაურება, თუ
ნივთის ფასი შემცირდა ასეთი გამოყენების შედეგად. მომხმარებელს არ დაეკისრება ხარჯების ანაზღაურება თუ
ნივთი გამოყენებულია მხოლოდ მისი ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენას მიზნით.